LỜI CẢM ƠN

    
in gửi lời cảm ơn đến:
Gérard và Daniel Amzallag, David Bauchard, Fabrice Coget, Hervé Desinge, Tiến sĩ Michel Dezerald, Patrick Filipini, Luc Gomel, Jol Hersant, Irina Henry, Christine Josset, Frédéric Lenorman, Marie Lag, Eric Nataf, Giáo sư Passerat, Olivier Ranson, Gilles Rapoport, Reine Silbert, Irit và Dotan Slomka.
Tái bút: Cũng xin nghĩ đến tất cả các cây đã cung cấp bột giấy cần thiết cho việc in các cuốn KiếnNgày của kiến. Không có các cây này thì chẳng điều gì thành được cả.

Xem Tiếp: ----