Đánh máy: Mõ Hà Nội (Nguyễn Học) và Mọt sách
Nguồn: Vnthuquan - Thư viện Online
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 20 tháng 10 năm 2013


THIÊN VŨ Quyển 1
Hồi 7
Bỗng đâu gió lặng mây tối màu