Đánh máy: Mọt Sách
Nguồn: vnthuquan-thuvienOnline
Được bạn: Mọt Sách đưa lên
vào ngày: 10 tháng 10 năm 2015HỒI 26
Bát băng màu xanh mã não lạnh