Đoạn kết

     ĂM KỶ MÃO THỨ 6 (1459). Mùa đông, ngày 3 tháng 10, nửa đêm, Lạng Sơn vương Nghi Dân bắc thang, chia làm ba đường, trèo qua cửa đông lẻn vào cung cấm. Vua và Tuyên Từ Hoàng thái hậu bị hại.
 (Trích Đại việt sử ký toàn thư, Tr.388)
Năm Quang Thuận thứ nhất (1460). Mùa hè, ngày 6 tháng 6, các đại thân Nguyễn Xí, Đinh Liệt xướng nghĩa diệt bọn phản nghịch Đồn, Ban, giáng Nghi Dân xuống tước hầu, đón Gia vương lên ngôi Hoàng đế.
 (Trích Đại việt sử ký toàn thư, Tr.392)
“Đương triều Hoàng đế chiếu rằng... Nay phong cho con trai út của quan Hành khiển Nguyễn Trãi là Nguyễn Anh Vũ được làm quan huyện...
 “Lòng ức Trai sáng vâng vặc như sao khuê.“
 Lê Thánh Tông  

Xem Tiếp: ----