Truyện Cổ Tích Tiên Hoá Thành Trâu - Etruyen.com

Tiên Hoá Thành Trâu

Thuở khai thiên lập địa, bầu trời rộng minh mông, loài người nuôi sống bằng thịt của cầm thú chớ chưa có ngũ cốc. Một hôm Ngọc Hoàng cho mở đại hội quần tiên, và phán rằng:

- Nơi trần giới nếu loài người quen việc sanh sát loại thú cầm thì e sẽ sanh điều hung dữ , nay ta muốn đem hột lúa gieo xuống trần gian cho loài người lấy đó nuôi thân khỏi phải điều chém giết . Vậy trong quần tiên , có ai sẵn sàng thi hành sứ mạng của ta?
Ngọc-Hoàng vừa dứt lời, thì tiên ông Kim-Quang vui-vẻ bước ra xin lãnh lịnh . Ngọc-Hoàng liền trao cho tiên ông Kim-Quang một túi hột lúa và năm túi cỏ, dặn rằng:

- Xuống đến trần-giới, khanh hãy gieo giống lúc xuống trước, rồi mới gieo giống cỏ xuống sau, khanh rán mà lập công sẽ được thưởng, bằng trái lại thì sẽ bị trừng phạt nặng nề.
Tiên ông Kim-Quang lãnh lấy hai thứ hột giống cúi đầu bái tạ lui ra. Lúc tới trần gian, vì sự nhọc mệt, Kim-Quang quên khuất lời dặn của Ngọc-Hoàng, lấy năm túi cỏ gieo xuống trước, rồi mới gieo túi hột lúa sau. Chẳng ngờ cỏ mọc rất mau, tràn lan khắp địa cầu, choáng chổ mọc của hột lúa.

Tại Thiên đình, Ngọc-Hoàng nghe Nam-Tào về tâu lại chuyện giống cỏ xâm chiếm gần hết mặt địa cầu thì đùng đùng nổi giận, truyền điệu Kim-Quang tới bắt trở xuống cỏi trần làm kiếp trâu, ăn cho hết giống cỏ đã gieo trồng, kỳ cho đến khi nào hết cỏ mới được hườn cốt tiên.

Khổ nỗi giống cỏ càng ngày càng sanh sôi nảy nở, dầu trâu có ăn ngày ăn đêm cũng không hết, nên tiên ông Kim-Quang vẫn mãi mãi hóa thành trâu chịu đọa đày giữa cõi trần