Đánh máy: KatieXinhDep, ikazu
Nguồn: VNthuquan.net - Thư viện Online
Được bạn: Ct.Ly đưa lên
vào ngày: 27 tháng 6 năm 2012


Dịch giả:Diệp Minh Tâm
Chương 31