Chuyển ngữ: Diệu Liên Lý Thu Linh
Diệu Ngộ Mỹ Thanh
Giác Nghiêm Nguyễn Tấn Nam
MỤC LỤC
(Truyền Thống, Cải Cách, Phục Hồi)

MỤC LỤC
 7
 11
 27
Phần I:
SỰ THỌ GIỚI, HỆ PHÁI VÀ MỐI LIÊN HỆ
 VỚI TĂNG ĐOÀN
 33
 53
 55
 60
Phần II:
CÁC VỊ THẦY, GIÁO PHÁP, VÀ SỰ TRUYỀN THỪA
 81
 109
 113
 136
 140
 172
 204
Phần III:
CẢI CÁCH XÃ HỘI VÀ CHÍNH TRỊ
 225
 229
 232
 236
 254
 267
 271
 274  
Phần IV:
THÂN VÀ SỨC KHỎE
 301
 321
 324
 349
 364
 396
Sách được dịch và xuất bản theo hợp đồng giữa NXB Wisdom Publications, GS Tiến Sĩ Ellison Banks Findly và dịch giả.  Bản quyền tiếng Việt, xin vui lòng liên hệ với chúng tôi theo địa chỉ email: ltl3107@yahoo.com.