Lời nói đầu

Tài liệu nầy được trình bày cho đại gia đình Cơ đốc ở khắp nơi với niềm hy vọng thiết tha là các độc giả nhờ nó mà có được một sự từng trải quí giá và phong phú trong mối liên hệ với Chúa
Tác giả chính của tài liệu nầy là Tiến-sĩ Thần Học J. Clyde Turner, một nhà lãnh đạo Báp-tít lỗi-lạc của Mỹ Quốc. Ông đã là một vị mục sư, một nhà quản nhiệm và là một văn sĩ. Ông đã được đặc biệt biết đến trong lãnh vực biên soạn các sách liên quan đến giáo lý và đời sống Cơ đốc.
Xin chúng ta cũng nên nhớ rằng tài liệu này không thể nào nói hết về tất cả những điều mà người Báp-tít tin tưởng, nhưng chỉ nói lên những chân lý căn bản mà người tín đồ Tin Lành Báp Tít thường đồng ý công nhận.