Đệ nhất hội

CƯ TRẦN LẠC ĐẠO PHÚ

居 塵 樂 道 賦

( 竹 林 安 子 第 一 祖 陳 仁 宗 )

Trúc Lâm Yên Tử Đệ nhất tổ Trần Nhân Tông

 

第 一 會
Đệ nhất hội
 
命 憹 城 市
Mình ngồi thành thị
涅 用 山 林
Nết dụng sơn lâm
怺 業 朗 安 閑體 性
Muôn nghiệp lặng an nhàn thể tính
姅 挧 耒 自 在身 心
Nửa ngày rồi tự tại thân tâm
貪 愛 源 停, 庄 群 汝 珠 腰 玉 貴
Tham ái nguồn dừng, chẳng còn nhớ châu yêu ngọc quý
是 非 曢 朗, 特 油 牐 燕 說 鶯 吟
Thị phi tiếng lặng, được dầu nghe yến thốt oanh ngâm
制 搩 碧 隱 筃 籑, 人 間 固 饒 勜 得 意
Chơi nước biếc ẩn non xanh, nhân gian có nhiều người đắc ý
別 桃 紅 処 柳 綠, 天 下 能 某 主 知 音
Biết đào hồng hay liễu lục, thiên hạ năng mỗ chủ tri âm
月 白 暈 青, 芁 每 祖 禪 河 淶 焔
Nguyệt bạc vừng xanh, soi mọi chỗ thiền hà lai láng
柳 綿 花 岹,屹 群 生 慧 日 森 林
Liễu mềm hoa tốt, ngất quần sinh tuệ nhật sâm lâm
慮 換 骨 約 飛 升, 丹 神 買 服
Lo hoán cốt ước phi thăng, đan thần mới phục
咅 長 生 衛 上 界, 徃 兔 群 耽
Nhắm trường sinh về thượng giới, thuốc thỏ còn đam
冊 易 娂 制, 腰 性 瞆 腰 欣 珠 寶
Sách dễ xem chơi, yêu tính sáng yêu hơn châu báu
經 閒 讀 酉,重 峼 耒 重 女 黃 金
Kinh nhàn đọc dấu, trọng lòng rồi trọng nữa hoàng kim